หัวข้อ : การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งฯ (ก.ค.ศ.)
รายละเอียด :

ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว มีมติรับรองคุณวุฒิจากวิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาิวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.6/273 ลงวันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2557

ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 19 มี.ค. 57
สร้างโดย : prgrad
จำนวนผ้เข้าชม : 734848 ครั้ง