หัวข้อ : สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ M.Ed.
รายละเอียด :

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555

ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 30 ก.ย. 55
สร้างโดย : gscnmc
จำนวนผ้เข้าชม : 734414 ครั้ง