หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการ “กลวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”
รายละเอียด :

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “กลวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖    ณ ห้อง ๕๐๕A   บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา

วัน

เช้า

บ่าย

พฤหัสบดี

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน/รับเอกสาร

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
(อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา)

๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ น.  กลวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

(ผศ.ดร.ผดุง  เพชรสุข)

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ศึกษากรณีตัวอย่างและฝึกปฏิบัติ

(ผศ.ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์)

 

ศุกร์
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงชื่อวันที่ ๒

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  ทบทวนองค์ความรู้/ตอบข้อซักถาม

(ผศ.ดร.ผดุง  เพชรสุข)
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.  นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติและวิพากษ์ผลงาน

(ผศ.ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์ และ ผศ.ดร.ผดุง  เพชรสุข)

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.  การขยายผลโครงการ
(ผศ.ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์)

๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.  พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมฯ
(ผศ.ดร.เสถียรณภัส  ศรีวะรมย์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)

หมายเหตุ

อาหารว่าง

       เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

อาหารกลางวัน

       เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

          * กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ไฟล์แนบ : File Not Found
สร้างเมื่อ : 06 ต.ค. 56
สร้างโดย : admin
จำนวนผ้เข้าชม : 734369 ครั้ง