หัวข้อ : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
รายละเอียด :

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ และเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร  การบริหารจัดการหลักสูตร  แนะแนวทางการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ   จึงกำหนดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดโครงการปฐมนิเทศขึ้น เพื่อ

1. แนะนำวิทยาลัยนครราชสีมา ผู้บริหารวิทยาลัย และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

2. เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

3. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 05 พ.ย. 60
สร้างโดย : prgrad
จำนวนผ้เข้าชม : 172 ครั้ง