รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รักษาการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์

ข้อมูลติดต่อ

pr.graduate_nmc@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2548    ปริญญา Doctor of Public Administration มหาวิทยาลัย Ateneo de Davao University, Philippines

พ.ศ. 2542    ปริญญาการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2537    ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2530    เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

พ.ศ. 2528    ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลงานวิจัย

บทความทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/อื่นๆ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมย์
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมย์

ข้อมูลติดต่อ

siwaromaya@gmail.com

ประวัติการศึกษา

- D.B.A.(Management) United States International University, U.S.A. ค.ศ.1986

- M.B.A.(Management) Central Michigan University, U.S.A. ค.ศ. 1971

- ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2507

ข้อมูลงานวิจัย

-ความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่มีต่อการดำเนินการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร.(2559). วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559

บทความทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/อื่นๆ


อาจารย์ ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง
ตำแหน่ง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง

ข้อมูลติดต่อ

dr.nitcharat@gmail.com

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. (Human Resource Management) University of Hertfordshire.UK ค.ศ. 2010

- บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2549

- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2533

ข้อมูลงานวิจัย

-The Roles of Organizational Leaders for Sustainable Business. International International Research Journal of Finance and Economics Issue 107 March, 2013, 169-177

-The Study of The Change Management of The Enterprises in Bangkok, The Group of Northern Bangkok. European Journal of Social Sciences, Vol.43 No.3, May 2014, 284-293.

-Cooperation and Dependence, Participation, and Organiza-tional Commitment Influencing Success of Community Enterprises. The International Journal of Business and Management, Vol.3 Issue 4,April 2015, 100-109.

บทความทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/อื่นๆ


อาจารย์ภควรรณ ลุนสำโรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตวิทยาลัย (รักษาการ)

อาจารย์ภควรรณ ลุนสำโรง

ข้อมูลติดต่อ

pr.graduate_nmc@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

- ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ, (อยู่ระหว่างการศึกษา)

- วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2552

- บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2546

ข้อมูลงานวิจัย

- ภควรรณ ลุนสำโรง และคณะ. (2559) การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของผู้ประกอบการ OTOP ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 หัวข้อ "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ภควรรณ ลุนสำโรง และคณะ. (2558) ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชน บ้านน้ำซับ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

-  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

- ภควรรณ ลุนสำโรง และคณะ. (2557) การพัฒนาตนเองของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” 31 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บทความทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/อื่นๆ


นางสาวคุณัญญา หอมหวล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักบัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวคุณัญญา หอมหวล

ข้อมูลติดต่อ

pr.graduate_nmc@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยนครรคาชสีมา, 2552

บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) วิทยาลัยนครราชสีมา, 2557

ข้อมูลงานวิจัย

คุณัญญา หอมหวล. 2558. การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของผู้ประกอบการ OTOP ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เผยแพร่ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่๓ ประจำปี พ.ศ.2559 หัวข้อ "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


บทความทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/อื่นๆ


นางศิริพร ชินวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

นางศิริพร ชินวงศ์

ข้อมูลติดต่อ

ประวัติการศึกษา

รป.ม.(รัฐศาสตร์). มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2558

ศศ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556

ข้อมูลงานวิจัย

-

บทความทางวิชาการ

-

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/อื่นๆ

-