ผศ.ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมย์
ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมย์

ข้อมูลติดต่อ

siwaromaya@gmail.com

ประวัติการศึกษา

- D.B.A.(Management) United States International University, U.S.A. ค.ศ.1986

- M.B.A.(Management) Central Michigan University, U.S.A. ค.ศ. 1971

- ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2507

ข้อมูลงานวิจัย

-ความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่มีต่อการดำเนินการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร.(2559). วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559

บทความทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/อื่นๆ


อาจารย์ ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง
ตำแหน่ง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง

ข้อมูลติดต่อ

dr.nitcharat@gmail.com

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. (Human Resource Management) University of Hertfordshire.UK ค.ศ. 2010

- บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2549

- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2533

ข้อมูลงานวิจัย

-The Roles of Organizational Leaders for Sustainable Business. International International Research Journal of Finance and Economics Issue 107 March, 2013, 169-177

-The Study of The Change Management of The Enterprises in Bangkok, The Group of Northern Bangkok. European Journal of Social Sciences, Vol.43 No.3, May 2014, 284-293.

-Cooperation and Dependence, Participation, and Organiza-tional Commitment Influencing Success of Community Enterprises. The International Journal of Business and Management, Vol.3 Issue 4,April 2015, 100-109.

บทความทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/อื่นๆ


อาจารย์ ดร.ภควรรณ ลุนสำโรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตวิทยาลัย (รักษาการ)

อาจารย์ ดร.ภควรรณ ลุนสำโรง

ข้อมูลติดต่อ

phdpkw@gmail.com

ประวัติการศึกษา

- ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ, 2560

- วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2552

- บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2546

ข้อมูลงานวิจัย

- ภควรรณ ลุนสำโรง และคณะ. (2559) การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของผู้ประกอบการ OTOP ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 หัวข้อ "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ภควรรณ ลุนสำโรง และคณะ. (2558) ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชน บ้านน้ำซับ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

-  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

- ภควรรณ ลุนสำโรง และคณะ. (2557) การพัฒนาตนเองของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” 31 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บทความทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/อื่นๆ


อาจารย์ คุณัญญา หอมหวล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

อาจารย์ คุณัญญา หอมหวล

ข้อมูลติดต่อ

pr.graduate_nmc@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยนครรคาชสีมา, 2552

บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) วิทยาลัยนครราชสีมา, 2557

ข้อมูลงานวิจัย

คุณัญญา หอมหวล. 2558. การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของผู้ประกอบการ OTOP ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เผยแพร่ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่๓ ประจำปี พ.ศ.2559 หัวข้อ "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


บทความทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/อื่นๆ


อาจารย์ ศิริพร ชินวงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ศิริพร ชินวงศ์

ข้อมูลติดต่อ

ประวัติการศึกษา

รป.ม.(รัฐศาสตร์). มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2558

ศศ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556

ข้อมูลงานวิจัย

-

บทความทางวิชาการ

-

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/อื่นๆ

-