หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม   : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ)
ชื่อย่อ     : ส.ม.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Master of Public Health in Primary Care System Development      ชื่อย่อ  : M.P.H. (Primary Care System Development)

แนวทางการประกอบอาชีพ
ในปัจจุบันหมออนามัยอาจดำรงตำแหน่งต่างๆ กันออกไป เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข พนักงานเภสัชกรรม พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค ซึ่งควรได้รับการต่อยอดองค์ความรู้และทักษะด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อพัฒนาให้เป็นวิชาชีพบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิอย่างมีคุณภาพ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบบริการสาธารณสุขภายใต้ปรัชญา “มุ่งสู่การดูแลประชาชนระดับปฐมภูมิอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ”

จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยศักยภาพทั้งด้านความรู้ เจตคติและทักษะในระดับสูงเพื่อบริหารจัดการ และจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ มีความสามรถในการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม ในการบริการปฐมภูมิ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บนพื้นฐานความรู้เชิงประจักษ์และมีแรงจูงใจที่จะพัฒนางานสาธารณสุขอย่างเต็ม ศักยภาพ

โครงการสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 43 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน
แผน ก (2) เรียนรายวิชา 31 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข ศึกษาค้นคว้า
คุณสมบัติผู้เรียน

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)รับรองคุณวุฒิ
  • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในงานสาธารณสุข 1 ปีขึ้นไป
  • คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยพิจารณา
ระยะเวลาการศึกษา
1 ปีครึ่ง – 2 ปี
วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น
.
Download เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร Click
LINK สืบค้นการรับรองหลักสูตร Click