หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ : รป.ม.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Master of Public Administration
ชื่อย่อ : M.P.A.โครงการสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ 1) แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และ 2) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับที่สามารถใช้งานในด้านการเรียนได้ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
 • ใช้คะแนนผลการจัดสอบของสถาบัน องค์การหรือหน่วยงานที่จัดสอบภาษาอังกฤษและวิทยาลัยให้การรับรอง
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาตรีจากหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่อำนาจตามกฎหมายให้การรับรอง จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหลักฐานการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของวิทยาลัยนครราชสีมา
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการศึกษา

  เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์
  เวลา 09.00 – 17.00 น.
  จัดการเรียนการสอนแบบ Block Course

  Download เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร Click
  LINK สืบค้นการรับรองหลักสูตร Click