หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ : ศษ.ม.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Master of  Educational Administration (Program in Education Administration)
ชื่อย่อ : M.Ed. (Program in Education Administration)

แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถทำงานในระดับหัวหน้าส่วนงานของสถานศึกษา เขตการศึกษา  ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

จุดเด่นของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ให้มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย สังคมโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาให้มีความสามารถ ในการบริหารจัดการศึกษาร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานมี ภาวะผู้นำความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมมโนธรรมและจิตสำนึกในการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

โครงการสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 2 แผน
แผน ก (2) วิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย 9 รายวิชา 27 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข ศึกษาค้นคว้า  ประกอบด้วย 11 รายวิชา 33 หน่วยกิต และทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต


 

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)รับรองคุณวุฒิ
  • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และ/หรือมีประสบการณ์ด้านการศึกษา 1 ปีขึ้นไป
  • คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยพิจารณา

ระยะเวลาการศึกษา
1 ปีครึ่ง – 2 ปี
วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

Download เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร Click
LINK สืบค้นการรับรองหลักสูตร Click