หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ : บธ.ม.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Master of Business Administration Program
ชื่อย่อ : M.B.A. (Master of Business Administration)

แนวทางการประกอบอาชีพ
เป็นผู้มีความรู้สามารถเป็นผู้นำและบริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจในการ เป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับความต้องการและการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งใน ระดับท้องถิ่นและประเทศ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  รวมทั้งนักธุรกิจรุ่นใหม่ทุกสาขาวิชาชีพที่ต้องการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ ในด้านบริหารธุรกิจสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  สามารถบูรณาการความรู้ความคิดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต มุ่งให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  สอดคล้องกับปรัชญาของอุดมศึกษา ปรัชญาของวิทยาลัย  และมาตรฐานวิชาการ  โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  และสังเคราะห์  อย่างเป็นระบบ  แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม


โครงการสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต   แบ่งออกเป็น 2 แผน
แผน ก(2) วิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย 10 รายวิชา 30 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข ศึกษาค้นคว้า  ประกอบด้วย 12 รายวิชา 36 หน่วยกิต และทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

 

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน

  • ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการคัดเลือกดังรายละเอียด ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่วิทยาลัยกำหนดิ
  • วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา จะพิจารณาจาก
    • หลักฐานการศึกษา
    • ประสบการณ์ในการทำงานโดยมีประวัติการทำงานและหนังสือรับรอง
    • การประเมินศักยภาพจากการสัมภาษณ์ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
ระยะเวลาการศึกษา
1 ปีครึ่ง – 2 ปี
วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

Download เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร Click
การรับรองหลักสูตร Click