กิจกรรม : นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(M.Ed.)ดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

รายละเอียดกิจกรรม : ดูงานวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2555 นักศึกษาและคณาจารย์ไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ณ Sational Library Building และ Ngee Ann Secondary School