กิจกรรม : สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดกิจกรรม : สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัย ทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร หัวข้อ จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดย อ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หัวข้อ จริยธรรมการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม C2 -124 ชั้น1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี