HOME >เอกสารดาวน์โหลด
 
1 บว.07-แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย.pdf
2 บว.12-แบบส่งผลสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ.pdf
3 บว.13-แบบเสนอวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบรูปแบบ.pdf
4 บว.08-แบบเสนอขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวบข้อมูลการวิจัย.pdf
5 บว.01-แบบคำร้องทั่วไป.pdf
6 บว.04-แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
7 บว.14-แบบส่งเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์.pdf
8 บว.10-แบบขอสอบและขอแต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ.pdf
9 บว.11-แบบประเมินผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ.pdf
10 บว.06 แบบประเมินหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ.pdf
11 บว.03-แบบการขอสอบประมวลความรู้.pdf
12 บว.02-แบบการขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา.pdf