ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ (งานวิจัย) โดย ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร

ความเป็นมา

        การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้  ทั้งในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นสิ่งที่โรงเรียนได้ตระหนัก และให้ตามความสำคัญเสมอมา  แต่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนจาก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเดียวอาจสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงได้  ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ประกอบกับสำนักงานประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการวัดความพึงพอใจของผู้เรียนด้วย  แผนกหลักสูตร ฝ่ายวิชาการจึงเห็นว่าควรมีการวัดผลสัมฤทธิ์ ของการจัดการเรียนการสอน โดยการประเมินจากการสอบถามครู และผู้สำเร็จการศึกษาอีกทางหนึ่ง  เพื่อนำผลที่ได้รับประกอบกับข้อมูลในส่วนอื่นๆ  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป

แนวคิด  ทฤษฎี

        กรอบความคิดในการวิจัยได้  บูรณาการหลักการในการจัดการศึกษาที่สำคัญใน  3 ประการคือ  หลักการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  หลักการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และหลักการบริหารหลักสูตรการสอน  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  ควรพิจารณาให้ครอบคลุม 6 ด้านคือ ด้านการจัดแผนการเรียน  ด้านการดำเนินการเรียนการสอน  ด้านการฝึกงาน  ด้านความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ  ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

   การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้

  1.เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2546  ทั้งโดยรวมและรายด้าน

  2.เพื่อเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ ของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  จำแนกตามตำแหน่ง ระดับการศึกษา และตามสาขาวิชา

สมมติฐานของการวิจัย

   จากกรอบความคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐาน การวิจัยไว้ดังนี้

   1.ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2546  จำแนกตามตำแหน่ง แตกต่างกัน

   2.ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2546  จำแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกัน

   3.ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2546  จำแนกตามสาขาวิชา แตกต่างกัน

ประเภทของงานวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร

ระเบียบวิธีการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  โดยศึกษาความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจากครูที่สอน นักเรียนตลอดหลักสูตร  และนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ด้วยการใช้แบบสอบถาม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

   1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ  ครูที่ทำการสอนในปีการศึกษา  2544-2546 (ที่สอนนักเรียนในรุ่นนี้ตลอดหลักสูตร) และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2546  ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

   2.กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จากประชากรที่กำหนดตามสัดส่วนจากตารางสุ่มของ เครจ ซี และมอร์แกน  ได้จำนวน รวม  185 คน  ด้วยวิธีการแบบแบ่งชั้น โดยใช้ตำแหน่งเป็นเกณฑ์ ในการแบ่งชั้น

ตัวแปรที่ศึกษา

   1.  ตัวแปรต้น  ได้แก่

      1.1  ตำแหน่ง ประกอบด้วย   ครู  และ  นักเรียน

      1.2  ระดับการศึกษา ประกอบด้วย  ระดับ ปวช.  และระดับ ปวส.

      1.3  สาขาวิชา  ประกอบด้วย  ช่างยนต์  ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็คทรอนิกส์  ช่างกลโรงงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  เคมีปฏิบัติการ

   2.ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2546  ใน  6 ด้านคือ  ด้านการจัดแผนการเรียน  ด้านการดำเนินการเรียนการสอน  ด้านการฝึกงาน   ด้านความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ  ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดในเรื่องการจัดการ และบริหารหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบความเที่ยงตรง  และนำมาหาความเชื่อมั่นจากประชากร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าความเชื่อมั่น .95 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ .52 - .87 ประกอบด้วย  3 ตอน  ดังนี้

   ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ จำนวน  4 ข้อ

   ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความเห็นในเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จำนวน  6 ด้าน มีข้อคำถามรวม  20 ข้อ  ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ คือ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง และควรปรับปรุงมาก  ตามลำดับ

   ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ลักษณะเป็นคำถามปลายเปิดให้ตอบได้อย่างอิสระ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

   1.การเก็บรวบรวมข้อมูล  ดำเนินการดังนี้

      1.1  แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง

      1.2  ให้กลุ่มตัวอย่างรวบรวมแบบสอบถามส่งคืนในซองที่จัดให้ โดยไม่ระบุชั้นเรียน

   2.การจัดกระทำข้อมูล

      2.1  นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และคัดแยก

      2.2  นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยให้ค่าน้ำหนักของแต่ละข้อ  แล้วนำไปวิเคราะห์ตามวิธีการของสถิติด้วยคอมพิวเตอร์  และแปลความหมายของคะแนน

การวิเคราะห์ข้อมูล

   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS for Windows  โดยเลือกใช้สถิติ ดังนี้

   1.การหาระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546  ใช้การหาค่าคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546  จำแนกตามตำแหน่ง  ใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test)

   3.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546  จำแนกตามระดับการศึกษา และสาขาวิชา  ใช้สถิติ  one-way  ANOVA

ผลการศึกษา

1. การศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบน   มาตรฐาน โดยพิจารณาแยกเป็นภาพรวม ในทัศนะครู และในทัศนะนักเรียน แสดงในตารางที่ 1–3

ตารางที่ 1  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในภาพรวม (N=185)

ด้าน

ค่าเฉลี่ย

SD.

ระดับผลสัมฤทธิ์

การจัดแผนการเรียน

การดำเนินการเรียนการสอน

การฝึกงาน

ความรู้ที่ได้รับ

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.79

3.77

3.98

3.76

3.55

3.69

.56

.56

.61

.70

.70

.64

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน

3.76

.50

สูง

   จากตารางที่ 1  แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน  ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่ามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับสูงทุกด้าน

ตารางที่ 2  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในทัศนะของครู(N=28)

ด้าน

ค่าเฉลี่ย

SD.

ระดับผลสัมฤทธิ์

การจัดแผนการเรียน

การดำเนินการเรียนการสอน

การฝึกงาน

ความรู้ที่ได้รับ

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.71

3.52

3.76

3.47

3.29

3.28

.52

.57

.65

.66

.84

.74

สูง

สูง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน

3.52

.53

สูง

   จากตารางที่ 2  แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนในทัศนะของครูในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับสูง  ยกเว้นด้านความรู้ที่ได้รับ ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก  และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 3  แสดงผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในทัศนะของนักเรียน(N=157)

ด้าน

ค่าเฉลี่ย

SD

ระดับผลสัมฤทธิ์

การจัดแผนการเรียน

การดำเนินการเรียนการสอน

การฝึกงาน

ความรู้ที่ได้รับ

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.80

3.82

4.02

3.81

3.60

3.76

.57

.55

.59

.70

.67

.59

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน

3.80

.48

สูง

   จากตารางที่ 3  แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน  ในทัศนะของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่ามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับสูงทุกด้าน

2.  การเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ จำแนกตามตำแหน่ง

    ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที  ได้ผลดังนี้

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ โดยรวม และรายด้านจำแนกตามตำแหน่ง

 

ด้าน

ครู (N = 28)

นักเรียน (N=157)

 

t

 

p

เฉลี่ย

SD.

เฉลี่ย

SD.

1.  การจัดแผนการเรียน

2.  การดำเนินการเรียนการสอน

3.  การฝึกงาน

4.  ความรู้ที่ได้รับ

5.  อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

6.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.71

3.52

3.76

3.47

3.29

3.28

.52

.57

.65

.66

.84

.74

3.80

3.82

4.02

3.81

3.60

3.76

.57

.55

.59

.70

.67

.59

.815

2.618**

2.110*

2.352*

2.127*

3.792**

.416

.010

.036

.020

.035

.000

ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน

3.52

.53

3.80

.48

2.837

.005

   *P<.05  **P<.01

   จากตารางที่ 4  แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอโดยรวม ครูและนักเรียนมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการเรียนการสอนและด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ครูและนักเรียนมีความเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ด้านการฝึกงาน  ด้านความรู้ที่ได้รับ  และ  ด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการจัดแผนการเรียน ครูและนักเรียนมีความเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

3.  การเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ จำแนกตามระดับการศึกษา และสาขาวิชา

    ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   ได้ผลดังนี้    

ตารางที่ 5  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ โดยรวม และรายด้าน   จำแนกตามระดับการศึกษา

ด้าน

แหล่ง

df

SS

MS

F

p

1.  การจัดแผนการเรียน

Between  groups

Within  groups

Total

2

154

156

.391

50.786

51.268

1.96

.330

.592

.554

2.  การดำเนินการเรียน

     การสอน

Between  groups

Within  groups

Total

2

154

156

.425

47.008

47.433

.213

.305

.697

.500

3.  การฝึกงาน

Between  groups

Within  groups

Total

2

154

156

1.125

54.995

56.120

.563

.357

1.576

.210

4.  ความรู้ที่ได้รับ

Between  groups

Within  groups

Total

2

154

156

1.860

75.548

77.408

.930

.491

1.896

.154

5.  อุปกรณ์และสิ่งอำนวย

     ความสะดวก

Between  groups

Within  groups

Total

2

154

156

.589

69.885

70.474

.295

.454

.649

.524

6.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

Between  groups

Within  groups

Total

2

154

156

1.416

54.064

55.481

.708

.351

2.017

.137

ผลสัมฤทธิ์การจัด

การเรียนการสอน

Between  groups

Within  groups

Total

2

154

156

.727

36.123

36.849

.363

.235

1.549

.216

   จากตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอโดยรวมและรายด้านจำแนกตามระดับการศึกษา   พบว่าผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนโดยรวมและรายด้านทุกด้าน  นักเรียน ปวช. นักศึกษา ปวส. (ปวช.) และนักศึกษา ปวส.(ม.6) มีความเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ โดยรวม และรายด้าน   จำแนกตามสาขาวิชา

ด้าน

แหล่ง

df

SS

MS

F

p

1.  การจัดแผนการเรียน

Between  groups

Within  groups

Total

5

179

184

10.719

48.110

58.520

2.114

.269

7.978**

.000

2.  การดำเนินการเรียน

     การสอน

Between  groups

Within  groups

Total

5

179

184

5.750

52.712

85.461

1.150

.294

 

3.905**

.002

3.  การฝึกงาน

Between  groups

Within  groups

Total

5

179

184

13.244

56.273

69.517

2.649

.314

8.426**

.000

4.  ความรู้ที่ได้รับ

Between  groups

Within  groups

Total

5

179

184

9.687

82.292

91.980

1.937

.460

4.214**

.001

5.  อุปกรณ์และสิ่งอำนวย

     ความสะดวก

Between  groups

Within  groups

Total

5

179

184

7.178

84.699

91.876

1.436

.473

3.034**

.012

6.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

Between  groups

Within  groups

Total

5

179

184

13.669

62.399

76.068

2.734

.349

7.842**

.000

ผลสัมฤทธิ์การจัด

การเรียนการสอน

Between  groups

Within  groups

Total

5

179

184

9.019

37.392

46.412

1.804

.209

8.635**

.000

   *P<.05  **P<.01

   จากตารางที่ 6  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอโดยรวมและรายด้านจำแนกตามสาขาวิชา   พบว่าผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนโดยรวม  นักเรียนนักศึกษาอย่างน้อย 1 สาขาวิชามีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าเกือบทุกด้านนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อย 1 สาขาวิชามีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ยกเว้นด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อย 1 สาขาวิชามีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงนำไปหาความแตกต่างรายคู่ต่อไป รายละเอียดแสดงในสรุปผลการศึกษา

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุปสาระสำคัญของการศึกษา ได้ดังนี้

1.การศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ

   1.1  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546  ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับสูงทุกด้าน

   1.2  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในทัศนะครูในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านความรู้ที่ได้รับ  ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก  ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในทัศนะของครูเห็นว่ามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนด้านอื่นๆ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับสูง

   1.3  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในทัศนะของนักเรียนทั้งหมดในภาพรวมและรายด้านทุกด้านนักเรียนเห็นว่ามีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายสาขาวิชา พบว่านักเรียน ช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม และเคมีปฏิบัติการเห็นว่ามีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง  นักเรียน ช่างอิเล็คทรอนิกส์  เห็นว่ามีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  แต่  ด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนมีผลอยู่ในระดับปานกลาง  ช่างไฟฟ้า  เห็นว่าในภาพรวมและรายด้านมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลาง  ยกเว้นด้านการฝึกงาน  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับสูง

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ

   ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546  โดยรวมจำแนกตามตำแหน่งพบว่า  ครูและนักเรียนเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเกือบทุกด้านครูและนักเรียนเห็นว่าผลสัมฤทธิ์แตกต่างกัน  ยกเว้นด้านการจัดแผนการเรียนที่เห็นไม่ต่างกัน

3.  การเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  จำแนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชา

   3.1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  จำแนกตามระดับการศึกษา

   ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  โดยรวมพบว่าระดับการศึกษาต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน

   3.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  จำแนกตามสาขาวิชา

   ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  โดยรวมพบว่า สาขาวิชาต่างกันมีความเห็นว่าระดับผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยพบว่า สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็คทรอนิกส์ แตกต่างกับช่างยนต์ และช่างกลโรงงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการจัดแผนการเรียน  ด้านการดำเนินการเรียนการสอน  ด้านการฝึกงาน  ด้านความรู้ที่ได้รับและด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเปรียบเทียบรายคู่ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละด้านมีดังนี้

   ด้านการจัดแผนการเรียนพบว่า  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าแตกต่างกับสาขาวิชาช่างกลโรงงานและช่างยนต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์แตกต่างกับวิชาช่างยนต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

   ด้านการดำเนินการเรียนการสอนพบว่า  สาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์แตกต่างกับวิชาช่างยนต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ด้านการฝึกงานพบว่า   สาขาวิชาช่างยนต์แตกต่างกับสาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ด้านความรู้ที่ได้รับพบว่า  สาขาวิชาช่างยนต์ แตกต่างกับช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

   ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกพบว่า  แต่ละสาขาวิชาไม่แตกต่างกัน

   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า สาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้าแตกต่างกับสาขาวิชาช่างยนต์ และช่างกลโรงงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล

ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

   1.ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2546 ในภาพรวม  ในทัศนะของครู  และในทัศนะของนักเรียนนักศึกษา อยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  เกือบทุกด้านมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับสูง  อาจเนื่องมาจากว่าการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทยและบริษัทในเครือ มีการจัดเนื้อหาวิชา  จัดรายวิชา  จัดการฝึกงานและอื่นๆได้อย่างสอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปฝึกปฏิบัติได้จริง

   2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนจำแนกตามตำแหน่ง ในทัศนะของครู  และในทัศนะของนักเรียนในภาพรวม และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีความเห็นแตกต่างกันเกือบทุกด้าน  ยกเว้นด้านการจัดแผนการเรียน  อาจเนื่องจากว่า นักเรียนมีความพอใจในการพัฒนาการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ครูอาจารย์ยังไม่พอใจในผลการพัฒนาของตน

   3.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่าทั้งในภาพรวมและการพิจารณาเป็นรายด้าน ระดับการศึกษาต่างกัน  มีความเห็นไม่ต่างกัน  แสดงว่านักเรียนทุกระดับพอใจในผลการพัฒนาการจัดการของโรงเรียน

4.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนจำแนกตามสาขาวิชาทั้งในภาพรวมและการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  สาขาวิชาต่างกันมีความเห็นแตกต่างกัน  อาจเนื่องมาจากนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์มีความคาดหวังสูง  ซึ่งแผนกวิชาต้องพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเห็นควรมีการดำเนินการพัฒนาครูอาจารย์ในประเด็นต่างๆที่มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เช่นกัน

บรรณานุกรม

   กองนโยบายและแผน  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกน (2538).  แนวโน้มการศึกษาเอกชนสามัญศึกษาในอนาคต. (อัดสำเนา)

   ขนิษฐา   วิทยาอนุมาส. (2524)  แนวโน้มของการศึกษาเอกชน ระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ.วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

   คณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติและคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, สำนักงาน (2532). สรุปรายงานการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเอกชน. (อัดสำเนา)

   วิเชียร   พันธ์เครือบุตร (2546) “ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2545 โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ” รวมผลงานวิจัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด

    ระยอง  ระยอง : พีเอสการพิมพ์.