สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับมาตรฐานการศึกษา (บทความ) โดย ดร.สำราญ บุญเจริญ

ในการจัดการศึกษาปัจจุบันของประเทศไทยและประเทศอื่นจำนวนมากทั่วโลก ผู้ให้บริการด้านการศึกษานั้นมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานศึกษาที่ให้บริการการเรียนการสอนระดับปริญญานั้นเรียกโดยรวมว่า สถาบันอุดมศึกษา ถ้าเจ้าของสถาบันอุดมศึกษาเป็นเอกชน เราเรียกว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในบทความนี้จึงนำเสนอข้อมูลบางอย่างโดยสรุปเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมาตรฐานการดำเนินงาน

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ ในปัจจุบันการจัดตั้งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ดังนั้นการดำเนินการทุกอย่างของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสามประเภทคือ มหาวิทยาลัย(เช่น มหาวิทยาลัยภาคกลาง) สถาบันและวิทยาลัย หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. (เดิมเรียกว่า ทบวงมหาวิทยาลัย) สกอ.นั้น กำกับดูแลทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าสถาบันของรัฐหรือเอกชน

การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเช่นเดียวกับของรัฐ คือ มีสภาสถาบันที่มีหน้าที่หลักในด้านการกำหนดนโยบาย และดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร ใน panerai replica watches ฝ่ายบริหารนั้นมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานสถาบันตามนโยบายที่สภาสถาบันได้มอบหมาย แก่การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น รัฐได้จัดตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานการทำงานอีกชั้นหนึ่ง

มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และตามกฎหมายแม่ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 6มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47-51 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสรุปคือสถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้มีระบบและหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน และต้องได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งในขณะนี้ได้รับการประเมินรอบแรกผ่านไปแล้ว วงจรการประเมินรอบสองกำลังเริ่มต้นในปีการศึกษานี้

ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ตามที่ทราบกันโดยทั่วไป ดังนั้นท่านผู้ปกครองนักเรียน ครูอาจารย์ของนักเรียน หรือ ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาทุกระดับ สามารถเชื่อมั่นได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าสถาบันของรัฐอย่างแน่นอน