การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมาย    เพื่อทำความเข้าใจ พฤติกรรมของวัยรุ่น ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ฝ่าฝืนการตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านตรวจ  โดยศึกษาผ่านนักเรียนที่มีพฤติกรรม การฝ่าฝืนการตรวจและจับกุมมาแล้ว  เพื่อหาคำอธิบายที่เกิดขึ้นและใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาต่อไป   การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น  ที่ตกแต่งรถจักรยานยนต์เพื่อความสวยงามเท่านั้น  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ศึกษากับวัยรุ่น  ในอำเภอชุมนุมเกษตร  จังหวัดเกษตรอุดม  ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมากนัก  และมีสภาพแวดล้อมคล้ายกรุงเทพ  คือมีเศรษฐกิจดี  มีโรงงานอุตสาหรรม  และมีแหล่งบันเทิงจำนวนมาก    การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักใช้วิธี สืบสานผู้เกี่ยวข้อง (Snowball)  ประกอบด้วย  วัยรุ่น  ผู้ปกครอง  และตำรวจ

                ผลการศึกษาพบว่า

                พฤติกรรมของวัยรุ่นในการขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนการตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านตรวจรถจักรยานยนต์บนถนน และทางหลวงสาเหตุของปัญหาที่ค้นพบ ประกอบด้วยประเด็นใหญ่ สามประเด็นดังนี้ ประเด็นแรกเป็นลักษณะเฉพาะของการแสดงออกโดยวัยของวัยรุ่นที่ไม่มีการแสดงออกด้านกีฬาหรือกิจกรรมอื่นรวมทั้งลักษณะของการเลียนแบบเพื่อนเพื่อการยอมรับเข้ากลุ่ม    ประเด็นที่สองเป็นลักษณะของการสนับสนุนโดยตรงและโดยอ้อมของพ่อแม่ ผู้ปกครองซึ่งต่างมีเหตุผลในการสนับสนุนให้เกิดปัญหา ประเด็นสุดท้าย เป็นลักษณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของวัยรุ่นได้อย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ

                แนวทางในการแก้ปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่นในการขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนการตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านตรวจรถจักรยานยนต์บนถนน และทางหลวง แนวทางหนึ่งที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาได้คือการสร้างความร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับ ครู ซึ่งสามารถแยกออกเป็น สองแนวทางคือ1)การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบ้านและโรงเรียน คือระหว่างพ่อแม่กับครู เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและอารมณ์ ของนักเรียนการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนและผลการแทรกแซงทางบวกร่วมกัน2)การสร้างทัศนคติในการใช้และการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีการใช้จิตวิทยาวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีความคิดเป็นของตนเอง แต่อ่อนไหวง่ายให้ใช้ความคิดไปในทางที่สร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์และพัฒนาตามความถนัดของแต่ละบุคคลซึ่งในที่สุดก็จะลดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้

                ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการในระยะเวลาหนึ่งพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนวัยรุ่นคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนและมีอิทธิพลต่อเพื่อนในกลุ่มค่อนข้างสูงได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากการแต่งรถมาเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์อันนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ