รายการบทความ
1  เลือกหมวกและแว่นตานิรภัยสำหรับงานระบบไฟฟ้าอย่างไรให้เหมาะสม (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
2  ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (งานวิจัย) โดย ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช
3  การพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยทางกฏหมาย (งานวิจัย) โดย ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตรและอาจารย์รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์
4  แนวคิดการแบ่งความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระบบสารสนเทศภายในองค์กร (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
5  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ (งานวิจัย) โดย ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร
6  ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนด้วยการใช้เทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 12 (งานวิจัย) โดย ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร
7  Comparing nonlinear inertia weights and constriction factors in particle swarm optimization (Research) By Yutthapong Tuppadung, Werasak Kurutach
8  คอนเนคเตอร์ ใครคิดว่าไม่สำคัญ (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
9  สัญญาณมาตรฐานเพื่อสื่อสารข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง และ อาจารย์สุรัตน์ ศรีน้อย
10  การจัดทำรายงานภาพถ่ายความร้อนอย่างไรให้เหมือนมืออาชีพ (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง และ อาจารย์กิติพงศ์ รัตนวงกต
11  ค่าดัชนี SAIFI และ SAIDI เงาสะท้อนประสิทธิภาพการจำหน่ายไฟฟ้า (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
12  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับมาตรฐานการศึกษา (บทความ) โดย ดร.สำราญ บุญเจริญ
13  
14  ผลกระทบที่มีผลต่อมอเตอร์เมื่อแรงดันไฟฟ้าและความถี่เกิดการเปลี่ยนแปลง (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
15  เทคโนโลยีกล้องอินฟราเรด (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
16  การศึกษาต้นทุน-ผลตอบแทนของการลงทุนทำสวนส้มเขียวหวานในพื้นที่แต่ละขนาด ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (งานวิจัย) โดย ดร.วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ
17  กรณีศึกษาการบำรุงรักษาตรวจสอบด้วยกล้องส่องหาความร้อน (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
18  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน (งานวิจัย) โดย ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร
19  ผลกระทบต่อสมรรถนะของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า 3 เฟส เมื่อแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
20  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) กับวัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ (งานวิจัย) โดย ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร
21  การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (งานวิจัย) โดย ดร.สำราญ บุญเจริญ
22  การประมาณระยะทางตําแหน่งกระแสลัดวงจรแบบฟัซซี่ด้วยเครื่องควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได้ (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง และคณะ
23  สิ่งรบกวนในระบบไฟฟ้าที่มีผลต่อภาระทางไฟฟ้า (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
24  การปรับปรุงค่าความเป็นฉนวนขดลวดมอเตอร์ให้อยู่ที่อุณหภูมิอ้างอิง (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
25  ระบบเตือนภัยอัจฉริยะสำหรับบ้านพักอาศัย Intelligent Alarm System for Homes (งานวิจัย) โดย อาจารย์เดโช เพ็งเหล็ง อาจารย์ปรีชา สมหวัง ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
26  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (บทความ) โดย อาจารย์ศิริวัฒน์ โทศิริกุล และ ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
27  รู้และเข้าใจสาเหตุฟิวส์ขาดในโรงงานอุตสาหกรมของท่านกันเถอะ (บทความ) โดย อาจารย์สุรัตน์ ศรีน้อย และ ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
28  Emissivity Measurements on Material and Equipment in Electrical (Research) By T.Suesut,N.Nunak,T.Nunak and A.Rotrugsa,Y.Tuppadung
29  การศึกษาพืชสมุนไพรจากใบสะระแหน่ (งานวิจัย) โดย ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช
30  การประยุกต์ระบบฟัซซี่เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (บทความวิจัย) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง และ อาจารย์กนก โพธิเวส
31  มารู้แหล่งจ่ายแบบไม่เป็นเชิงเส้นในคอมพิวเตอร์ (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
32  ติดตั้งสายเคเบิลระบบที่มีความไวต่อสัญญาณรบกวนอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก EMI (บทความ) โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง