HOME > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  [ 03 พ.ย. 59 ]
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา  [ 02 มิ.ย. 59 ]
รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559  [ 17 พ.ค. 59 ]
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5  [ 05 ต.ค. 58 ]
รายชื่อนักศึกษาสอบผ่าน การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2558  [ 25 ก.ย. 58 ]
รายชื่อนักศึกษาสอบผ่าน การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 2/2557  [ 25 ก.ย. 58 ]
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ประจำปี 2558  [ 07 มิ.ย. 58 ]
รายชื่อวารสารวิชาการที่ขอรับการรับรองจากสภาวิทยาลัยนครราชสีมา  [ 03 มิ.ย. 58 ]
ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ สปป.ลาว 5-7 เมษายน 2558  [ 07 มี.ค. 58 ]
แหล่งตีพิมพ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  [ 14 ก.พ. 58 ]
รายชื่อนักศึกษาสอบผ่าน การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  [ 25 ม.ค. 58 ]
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ  [ 09 ม.ค. 58 ]
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  [ 12 พ.ย. 57 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการทางการศึกษา  [ 24 ต.ค. 57 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานทางวิชาการทางการศึกษาและเข้าร่วมประชุม  [ 01 ต.ค. 57 ]
เรื่อง กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  [ 24 ก.ย. 57 ]
โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน กิจกรรม "การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์"  [ 15 ก.พ. 57 ]
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)  [ 22 ม.ค. 57 ]
คู่มือวิทยานิพนธ์ ปรับปรุง 2555  [ 03 ต.ค. 55 ]
แจ้งกำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)  [ 22 ก.ค. 55 ]