HOME > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  [ 17 ส.ค. 57 ]
แบบหนังสือนำส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  [ 06 ส.ค. 57 ]
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ  [ 26 ก.ค. 57 ]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา  [ 18 ก.ค. 57 ]
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  [ 18 ก.ค. 57 ]
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาวิชาชีพครู  [ 18 ก.ค. 57 ]
จรรยาบรรณนักวิจัย 9 ข้อ และไม่มีนโยบายในการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา  [ 10 ก.ค. 57 ]
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งฯ (ก.ค.ศ.)  [ 19 มี.ค. 57 ]
หนังสือรับรองคุณวุฒิ ก.พ.หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2554  [ 22 ม.ค. 57 ]
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ  [ 15 พ.ย. 56 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการ “กลวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”  [ 06 ต.ค. 56 ]
แบบฟอร์ม เค้าโครงวิทยานิพนธ์  [ 25 ส.ค. 56 ]
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต โครงการ สช. รุ่น 1/ต่อเนื่อง  [ 17 ต.ค. 55 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาในโครงการเรียน ป.บัณฑิต   [ 17 ต.ค. 55 ]
ข้อกำหนดวิทยาลัยนครราชสีมา(ฉบับที่2)พ.ศ.2555 อัตราค่าธรรมเนียม  [ 30 ก.ย. 55 ]
สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ M.Ed.  [ 30 ก.ย. 55 ]
สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร D.ed.  [ 30 ก.ย. 55 ]
แจ้งจบ และขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  [ 25 ก.ย. 55 ]
แจ้งกำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)  [ 22 ก.ค. 55 ]
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย  [ 27 เม.ย. 55 ]