.: ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนครราชสีมา :.
 
 
  HOME > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  [ 05 พ.ย. 60 ]
ขอเชิญร่วม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๐   [ 19 ต.ค. 60 ]
นิเทศการเรียนรู้ในการศึกษาภาคสนามของนักศึกษาระดับปริญญาโท  [ 19 ต.ค. 60 ]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง  [ 16 ก.ย. 60 ]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเรียนครบตามหลักสูตร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  [ 15 ก.ย. 60 ]
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  [ 26 ส.ค. 60 ]
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มองหาแหล่งเผยแพร่ผลงาน ประชุมวิชาการ การศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  [ 30 พ.ย. 59 ]
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มองหาแหล่งเผยแพร่ผลงาน ประชุมวิชาการ การศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 ม.วงษ์ชวลิตกุล  [ 30 พ.ย. 59 ]
มหาบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะไปยื่นใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  [ 19 พ.ย. 59 ]
เอกสารประกอบปรับเงินเดือน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  [ 03 พ.ย. 59 ]
สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต  [ 12 ต.ค. 59 ]
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา  [ 02 มิ.ย. 59 ]
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา  [ 27 พ.ค. 59 ]
รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559  [ 17 พ.ค. 59 ]
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5  [ 05 ต.ค. 58 ]
รายชื่อนักศึกษาสอบผ่าน การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2558  [ 25 ก.ย. 58 ]
รายชื่อนักศึกษาสอบผ่าน การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 2/2557  [ 25 ก.ย. 58 ]
ม.ปทุมธานีขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2558   [ 13 มิ.ย. 58 ]
การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 8 ม.เชียงใหม่  [ 07 มิ.ย. 58 ]
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ประจำปี 2558  [ 07 มิ.ย. 58 ]
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3  [ 04 มิ.ย. 58 ]
รายชื่อวารสารวิชาการที่ขอรับการรับรองจากสภาวิทยาลัยนครราชสีมา  [ 03 มิ.ย. 58 ]
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยนครราชสีมา   [ 21 มี.ค. 58 ]
ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ สปป.ลาว 5-7 เมษายน 2558  [ 07 มี.ค. 58 ]
แหล่งตีพิมพ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  [ 14 ก.พ. 58 ]
รายชื่อนักศึกษาสอบผ่าน การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  [ 25 ม.ค. 58 ]
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ  [ 09 ม.ค. 58 ]
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  [ 12 พ.ย. 57 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการทางการศึกษา  [ 24 ต.ค. 57 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานทางวิชาการทางการศึกษาและเข้าร่วมประชุม  [ 01 ต.ค. 57 ]
เรื่อง กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  [ 24 ก.ย. 57 ]
โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน กิจกรรม "การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์"  [ 15 ก.พ. 57 ]
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)  [ 22 ม.ค. 57 ]
คู่มือวิทยานิพนธ์ ปรับปรุง 2555  [ 03 ต.ค. 55 ]
แจ้งกำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)  [ 22 ก.ค. 55 ]