HOME > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559  [ 17 พ.ค. 59 ]
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5  [ 05 ต.ค. 58 ]
รายชื่อนักศึกษาสอบผ่าน การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2558  [ 25 ก.ย. 58 ]
รายชื่อนักศึกษาสอบผ่าน การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 2/2557  [ 25 ก.ย. 58 ]
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ประจำปี 2558  [ 07 มิ.ย. 58 ]
รายชื่อวารสารวิชาการที่ขอรับการรับรองจากสภาวิทยาลัยนครราชสีมา  [ 03 มิ.ย. 58 ]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลฯ  [ 10 พ.ค. 58 ]
ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ สปป.ลาว 5-7 เมษายน 2558  [ 07 มี.ค. 58 ]
แหล่งตีพิมพ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  [ 14 ก.พ. 58 ]
รายชื่อนักศึกษาสอบผ่าน การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  [ 25 ม.ค. 58 ]
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ  [ 09 ม.ค. 58 ]
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  [ 12 พ.ย. 57 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการทางการศึกษา  [ 24 ต.ค. 57 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานทางวิชาการทางการศึกษาและเข้าร่วมประชุม  [ 01 ต.ค. 57 ]
เรื่อง กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  [ 24 ก.ย. 57 ]
รายงานความก้าวหน้าการยื่นเอกสารขอใบประกอบวิชาชีพครู   [ 21 ก.ย. 57 ]
ตรวจสอบสถานะ KSPBundit  [ 17 ก.ย. 57 ]
แบบหนังสือนำส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  [ 06 ส.ค. 57 ]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา  [ 18 ก.ค. 57 ]
จรรยาบรรณนักวิจัย 9 ข้อ และไม่มีนโยบายในการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา  [ 10 ก.ค. 57 ]
หนังสือรับรองคุณวุฒิ ก.พ.หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2554  [ 22 ม.ค. 57 ]
คู่มือวิทยานิพนธ์ ปรับปรุง 2555  [ 03 ต.ค. 55 ]
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555  [ 07 ก.ย. 55 ]
บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาใหม่  [ 22 ก.ค. 55 ]
แจ้งกำหนดการสอบเค้าโครง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)  [ 22 ก.ค. 55 ]
แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)   [ 22 ก.ค. 55 ]
บริการช่วยค้นคว้าเพื่อพัฒนางานวิจัย  [ 27 เม.ย. 55 ]
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล SpringerLink  [ 27 เม.ย. 55 ]
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย  [ 27 เม.ย. 55 ]
บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด และบริการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลต่างประเทศ  [ 27 เม.ย. 55 ]
การยื่นแบบคำขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ของสถาบันผลิตครูผ่านโปรแกรม KSP BUNDIT  [ 25 เม.ย. 55 ]
เชิญร่วมสัมมนาติวเข้มสอบ ผอ.โรงเรียนเกณฑ์ใหม่  [ 01 เม.ย. 55 ]
กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)  [ 24 มี.ค. 55 ]
ประกาศแจ้งให้ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) เรื่องการเรียนรายวิชา 5010685 สัมมนาการบริหารการศึกษา   [ 14 มี.ค. 55 ]
ประกาศ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ย้ายห้องเรียน  [ 02 มี.ค. 55 ]