HOME > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภาวิทยาลัยฯ อนุมัติ 18 พฤศจิกายน 2560  [ 22 พ.ย. 60 ]
หนังสือนำส่งรายชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2560  [ 18 พ.ย. 60 ]
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560  [ 05 พ.ย. 60 ]
ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  [ 05 พ.ย. 60 ]
ขอเชิญร่วม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๐   [ 19 ต.ค. 60 ]
นิเทศการเรียนรู้ในการศึกษาภาคสนามของนักศึกษาระดับปริญญาโท  [ 19 ต.ค. 60 ]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง  [ 16 ก.ย. 60 ]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเรียนครบตามหลักสูตร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  [ 15 ก.ย. 60 ]
มหาบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะไปยื่นใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  [ 19 พ.ย. 59 ]
เอกสารประกอบปรับเงินเดือน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  [ 03 พ.ย. 59 ]
สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต  [ 12 ต.ค. 59 ]
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา  [ 02 มิ.ย. 59 ]
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา  [ 27 พ.ค. 59 ]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลฯ  [ 10 พ.ค. 58 ]
ตารางสรุปเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย  [ 21 มี.ค. 58 ]
รายงานความก้าวหน้าการยื่นเอกสารขอใบประกอบวิชาชีพครู   [ 21 ก.ย. 57 ]
ตรวจสอบสถานะ KSPBundit  [ 17 ก.ย. 57 ]
วนม.0109.001/2557   [ 17 ส.ค. 57 ]
แบบหนังสือนำส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  [ 06 ส.ค. 57 ]
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ  [ 26 ก.ค. 57 ]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา  [ 18 ก.ค. 57 ]
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  [ 18 ก.ค. 57 ]
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาวิชาชีพครู  [ 18 ก.ค. 57 ]
จรรยาบรรณนักวิจัย 9 ข้อ และไม่มีนโยบายในการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา  [ 10 ก.ค. 57 ]
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งฯ (ก.ค.ศ.)  [ 19 มี.ค. 57 ]
คู่มือวิทยานิพนธ์ ปรับปรุง 2555  [ 03 ต.ค. 55 ]
แจ้งกำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)  [ 22 ก.ค. 55 ]
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย  [ 27 เม.ย. 55 ]
กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)  [ 23 ก.พ. 55 ]
กำหนดการสอบรายวิชา การจัดการการปฏิบัติการ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A.)   [ 19 ก.พ. 55 ]
กำหนดการสอบของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)   [ 19 ก.พ. 55 ]