1.  ประวัติความเป็นมา
บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยนครราชสีมาได้ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2549  เพื่อบริหารและจัดการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้เปิดสอนหลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ เป็นหลักสูตรแรก ในปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู ในปี พ.ศ. 2550 หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ในปี พ.ศ. 2551 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ในปี พ.ศ. 2552  และล่าสุดคือในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และวางแผนจะเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอายุรวัฒน์   ในภาคที่2 ปีการศึกษา 2554

2.  ปรัชญา
“วินัยดี มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่น ขยัน สร้างสรรค์ พัฒนา พาชาติเจริญ”

3.  วิสัยทัศน์
มุ่งจะเป็นบัณฑิตศึกษาชั้นนำด้านสุขภาพและบริการ ของภูมิภาค ภายในปี  2565

4.  พันธะกิจ
ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสูงภายใต้บรรยากาศแบบกันเองและผู้เรียนมีความพึงพอใจสูงสุด

5.  วัตถุประสงค์
5.1  เพื่อผลิตมหาบัณฑิต,   ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
5.1.1  เป็นผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้ง  ในสาขาวิชาของตน  และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริงทั้งในงานภาครัฐ  และเอกชน           
5.1.2  เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถแสวงหาความรู้ใหม่  โดยอาศัยกระบวนการการวิจัย
5.1.3  เป็นผู้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะและมีจิตสำนึกในการดำรงชีวิตทั้งด้านส่วนตัวและการงาน
5.1.4  เป็นผู้มีสุขภาพกาย  ใจ  ที่ดี  มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องและ เหมาะสม
5.2    เพื่อผลิตงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
5.3    เพื่อให้บริการวิชาการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นแก่ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชน ได้ใช้ความรู้ดังกล่าวไปปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนให้ดีขึ้น
5.4   เพื่อหาทางทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีของชาติให้คงอยู่ตลอดไป
5.5   บริหารและจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล การประกันคุณภาพ
6.  ระบบการศึกษา

ใช้ระบบทวิภาคโดย  1  ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  และอาจจัดให้มีภาคการศึกษาฤดูร้อนก็ได้  โดยกำหนดระยะเวลา  และจำนวนหน่วยกิต  ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาปกติ

7.  หลักสูตร
ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไปจนถึงหลักสูตรปริญญาโท  โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เปิดสอน  1 หลักสูตร  คือ
7.1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิชาชีพครู
7.2  หลักสูตรปริญญาโท  เปิดสอนอยู่  4  หลักสูตร  4  สาขาวิชา  ได้แก่
7.2.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
7.2.2  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรหาบัณฑิต  สาขาวิชา การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
7.2.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2.4  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
7.3  หลักสูตรปริญญาโท ที่กำลังดำเนินการและจะ เปิดสอนในเร็ว ๆ นี้
7.3.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรวัฒน์
7.3.2  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

8. โครงสร้างหลักสูตรในภาพรวม
8.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต
8.2  หลักสูตรปริญญาโท  มีจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรแตกต่างกันไป แต่ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต ซึ่งจะพูดถึงในรายละเอียดภายหลัง  ทุกหลักสูตรแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน  คือ
แผน ก    เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ  ก  1   ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต  และศึกษางาน
รายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการตามที่หลักสูตรกำหนดโดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนด
แบบ   ก  2  ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต
แผน  ข   เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์  แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  และไม่เกิน  6  หน่วยกิต
8.3  หลักสูตรปริญญาเอก   แบ่งการศึกษาเป็น  2  แบบ  โดยเน้นการวิจัย  เพื่อพัฒนานักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  คือ
แบบ  1  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ใหม่  วิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่ม ขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่วิทยาลัยกำหนด ดังนี้
แบบ  1.1  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี  จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2  จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ  2   เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อ ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ   2.1   ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท  จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ   2.2   ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี  จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.1จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน